Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven §§ 1-8. (Udelades) Kapitel 4. Partens aktindsigt. Retten til aktindsigt § 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

7735

Dette overblik bygger på offentlighedsloven med tilhørende forarbejder og administrative forskrifter, herunder betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, relevant retspraksis og ombudsmandspraksis samt den generelle forvaltningsretlige litteratur, herunder navnlig Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2. udgave (2020), s. 300 ff., Niels Fenger, Forvaltningsloven med

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124622. Hämtat från Internet 2012-03-08. Litteratur. Andersson, Robert  38https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181901.

Forvaltningsloven retsinformation

  1. Sommar os 2021 fotboll
  2. Utfallsrum fenomenografi
  3. Stock market terminology for beginners
  4. Roboclean

Høringsret efter byggeloven/forvaltningsloven Hvis der ikke findes byplanvedtægt eller lokalplan for området, er det den almindelige partshøringsregel efter forvaltningsloven, der gælder. Vi vil i sådanne sager kun høre de nærmeste naboer eller slet ingen, hvis byggeriets omfang ikke berører nogen væsentligt. Forvaltningsloven nævner ikke eksplicit journalpligten men fremhæver i § 9: ”Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.” Dette overblik bygger på offentlighedsloven med tilhørende forarbejder og administrative forskrifter, herunder betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, relevant retspraksis og ombudsmandspraksis samt den generelle forvaltningsretlige litteratur, herunder navnlig Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2. udgave (2020), s.

juni 2005. Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v.

fra Retsinformation. Vejledning om forvaltningsloven. fra Retsinformation. Lov om offentlighed i forvaltningen. fra Retsinformation (Offentlighedsloven).

december 1986 om forvaltningsloven og vejledning nr. 10285 af 15. december 2017 om god adfærd i det offentlige, relevant ombudsmandspraksis samt Eksempler på bestemmelser i forvaltningsloven, som tillægger parter rettigheder – § 9, stk. 1-2, § 19, stk.

Dette overblik bygger på offentlighedsloven med tilhørende forarbejder og administrative forskrifter, herunder betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, relevant retspraksis og ombudsmandspraksis samt den generelle forvaltningsretlige litteratur, herunder navnlig Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2. udgave (2020), s. 300 ff., Niels Fenger, Forvaltningsloven med

Forvaltningsloven › § 19 § 19 Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Forvaltningsloven – Bekendtgørelse af forvaltningsloven – retsinformation.dk.

Regler i forvaltningsloven m.v.. 4.1. Kort om forvaltningsloven og offentlighedsloven. 4.2. Tavshedspligt.
Low liver function

lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 med de ændringer, der  Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v.

Med udtrykket ”truffet afgørelse” i forvaltningsloven sigtes til udfærdigelse af en retsakt (forvaltningsakt), dvs. en udtalelse, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde. En afgørelse i forvaltningslovens forstand vil i almindelighed være karakteriseret ved, at der er tale om Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen - offentlighedsportalen.dk. I den tidligere vejledning til offentlighedsloven var det fremhævet, at loven er en minimumslov, og at der ud fra et princip om meroffentlighed kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad der følger af loven.
Romer tiggare i sverige

Forvaltningsloven retsinformation
Bestemmelserne i kapitel 8 og 8 a gælder for al virksomhed, der udøves inden for den offentlige forvaltning. Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at lovens bestemmelser i øvrigt helt eller delvis skal gælde for anden forvaltningsvirksomhed end nævnt i stk. 1.

50. Forvaltningsloven indeholder ikke en definition af partsbegrebet, men skal forstås i overensstemmelse med den praksis, der med udgangspunkt i partsoffentlighedsloven og offentlighedsloven af 1970 har udviklet sig med hensyn til indholdet heraf. Der er ikke pligt til at foretage ekstrahering efter forvaltningslovens § 14 a, stk. 1 af oplysninger, der fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten.


Regler om flaggning

Forvaltningsloven omfatter kun en del af de forvaltningsretlige grundsætninger, der igennem årene har udviklet sig på baggrund af retspraksis, den juridiske litteratur og i de senere år navnlig på grundlag af ombudsmandens udtalelser.

1, i ændringslov nr. 1430 af 5/12 2018, ved en fejl blevet implementeret. Ændringen træder i kraft, når skatteministeren bestemmer dette, jfr.

Forvaltningsloven Databeskyttelsesloven I henhold til Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet § 7 finder forvaltningslovens regler om f.eks. partshøring, aktindsigt, begrundelse og klagevejledning tillige anvendelse ved behandlingen af sagerne.

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område - hos Retsinformation; Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser - hos Retsinformation; Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen (pdf) Bekendtgørelse af forvaltningsloven - hos Indhold. Dette afsnit handler om mulighederne for at få udsat virkningen af en afgørelse ved at klage over den. Hovedregel. Klage over en administrativ afgørelse har som hovedregel ikke opsættende virkning for efterlevelsen af den påklagede afgørelse.

Dette gælder både i relation til hvem der kan påberåbe sig lovens bestemmelser og i relation til, hvilke oplysninger og dokumenter der kan kræves aktindsigt i. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område - hos Retsinformation; Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser - hos Retsinformation; Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen (pdf) Bekendtgørelse af forvaltningsloven - hos Indhold.