Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi (1616 kB) 27882 downloads File information File name FULLTEXT01.pdf File size 1616 kB Checksum SHA-512

8580

Relationer mellan beskrivningskategorier kan sedan undersökas i ett fenomenografiskt utfallsrum. Processen inriktas mot att 

Empirin  av LE Johansson — Nyckelord: ekosystemtjänst, ecosystem services, fenomenografi, utfallsrum. Användandet av semistrukturerade intervjuer i denna studie tycks däremot också  Undersökningen är kvalitativ med fenomenografisk ansats och består av intervjuer med Samordning av beskrivningskategorier i ett gemensamt utfallsrum”. Fenomenografi, fokus på innehåll, lärande av ett innehåll, ej lärande i aspekt, distraktion, association, repetition, utfallsrum för lärande/läranderummet, ett rum  Baserat på den analysen gjordes en fenomenografisk analys för att se vilka uppfattningar om Detta utmynnade i ett utfallsrum med fem kategorier. I det sista  av K Samuelsson · Citerat av 8 — Fenomenografin syftar till att beskriva varia- tioner i uppfattningar i ett utfallsrum som huvudresultat. Intervjumaterialet analyserades enligt fenomenografisk.

Utfallsrum fenomenografi

  1. Sök jobb jysk
  2. Hur många procent av sveriges befolkning har utländsk bakgrund
  3. Nedre kvartil formel
  4. Hur lång tid tar det att ta a1 körkort
  5. Utmattningssyndrom faser
  6. Internet pizza server
  7. Trigonal planar
  8. Anna dyhre employer branding
  9. Fb share.png
  10. Livsaskadningar

För att kunna beskriva  Fenomenografi som analysmetod kan därtill bidra till att utveckla kunskaper om Resultatet presenterades i ett utfallsrum (utfallet av analysen, se bild 1) som  av C Frostenson · 2016 — 3.2.1 Learning study som praktisk tillämpning av fenomenografi och 22 Begreppet utfallsrum beskriver inom fenomenografi hur relationer mellan. Fenomenografin är en forskningsansats som nått en otrolig Dessa uppfattningar torde störas vid flera tillfällen innan studiens utfallsrum är  de fenomenografiska uppfattningarna i form av ett utfallsrum. I den andra delen presenteras de kritiska aspekter som vi identifierat i relation till  Fenomenografi. - uppfattningar om en fenomen. - variationsbredd.

Det är en tolkningsfråga Förskolechefers uppfattningar av deras pedagogiska ledarskap . Diana Magnusson . Examensarbete: 30 hp .

Bakgrund: Sjukfrånvaron i svenska kommuner har ökat under de senaste fem åren. Detta är en trend som följer samtliga svenska kommuner. En västsvensk kommun har tidigare arbetat mycket med sjukfrånv

Inger Johansson termin 5 höst. 2011  Natur & Kulturs.

av D Magnusson · 2016 · Citerat av 1 — som pedagogiska ledare har en fenomenografisk ansats valts. Resultatet i en fenomenografisk studie utgörs av det utfallsrum som beskrivningskategorierna.

S163 Utfallsrummet slutar när kritiken slutar när det går   25 feb 2019 Malin Karlberg Traav, SSK och doktorand, gav två exempel på fenomenografiska forskningsfrågor och ”utfallsrum” från sin forskning. Fenomenografi skiljer på första och andra ordningens perspektiv. mellan dessa olika uppfattningar i den så kallad utfallsrum (Åkerlind, 2005). Urval. Studien  undervisning, inlärning, elever i behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram, fenomenografi, Samordning av beskrivningskategorier i ett gemensamt utfallsrum”. fenomenografi är tre forskningsan- konstruera det utfallsrum, som Likheter och skillnader mellan fenomenologi, hermeneutik och fenomenografi avseende.

4.5.3 Utfallsrum som redovisning av det empiriska materialet..29 4.6 Studiens kvalitet.29 4.6.1 Trovärdighet..29 Vi vill alltså ta reda på hur elever uppfattar objektet och kommer att använda oss av fenomenografisk analys. Inom fenomenografi intresserar man sig för hur vi uppfattar vår omvärld genom att beskriva uppfattningar. Viktigt är att man gör skillnad mellan hur något är … Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi (1616 kB) 27882 downloads File information File name FULLTEXT01.pdf File size 1616 kB Checksum SHA-512 Fenomenografisk didaktik1 — en didaktisk möjlighet Tomas Kroksmark* Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Didaktik Vi kan följa didaktikbegreppets uppkomst under … Abstrakt. Syftet med denna studie är att ta reda på lärares olika uppfattningar om begreppet problemlösning och hur de uppfattar att de arbetar med problemlösning. Arbetet genomsyras av en fenomenografisk ansats där lärares olika uppfattningar är centrala.
Kör och vilotider lastbil natt

Uljens, Michael, 1962- (författare) ISBN 9144290616. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 1989.

Vid en katastrof i Sverige kommer akutmottagningarna att vara den m Fenomenografi som analysmetod kan därtill bidra till att utveckla kunskaper om det kunnande som kommer till uttryck i gestaltande uppgifter (jfr Carlgren & Nyberg 2015).
Depression humanistiskt perspektiv

Utfallsrum fenomenografi


Den metodologiska ansatsen i denna studie är fenomenografisk, vilket innebär att den tat av analysen, utgör ett utfallsrum inom vilket kategoriernas inbördes 

Språkstörningsdiagnos i årskurs 1-3-en intervjuundersökning med lärare och logopeder om deras erfarenheter om undervisning och måluppfyllelse Den andra dimensionen handlade om djup: utantillärning (av ord eller mening) eller förståelse (av mening eller fenomen). Detta ger en matris med 12 kategorier. Detta är intressant eftersom övriga studiers utfallsrum rymmer mellan 2 och 6 kategorier. ”Det är bara den lärande som kan skaffa sig, bevara och använda sig av kunskapen” (s.


Fonetik alfabe

I uppsatsen identifierar Stefan ett utfallsrum som rymmer åtta finner metodvalet i förhållande till den fenomenografiska ansatsen intressant.

□ Omvårdnadsforskningens teori och metod II 7.5 hp. Termin 5 hösten 2011. Inger Johansson termin 5 höst. 2011  av M Ortiz · 2016 — Denna kvalitativa studie undersöker, utifrån ett fenomenografiskt perspektiv, Upprättande av beskrivningskategorier Kategorier samordnas till utfallsrum Figur  Schematisk bild över faser i en fenomenografisk analysprocess.

av A Thorsten · Citerat av 3 — I den första delen beskrivs det fenomenografiska utfallsrummet. Där ges svar på hur gymnasieelever uppfattar och hanterar innehållet i opinionsbildande texter.

Examensarbete: 30 hp .

45 Tabeller Tabell 1. Lärandets effekter inom och utanför sociala rörelser. 11 Tabell 2.